درباره ی کتابرسون

ما از سال 1370 با کتاب و کتابفروشی و انتشارات و نمایشگاه کتاب درگیر هستیم. امسال ( فرورردین 1399 )تصمیم گرفتیم ن.ع دیگری از خدمات را ارائه بدیم .